GDPR (RODO)

W sprawie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych i kwestii związanych z GDPR można kontaktować się z:

Michałem Hudečkiem
gdpr@vcelka.cz
lub osobami kontaktowymi z Kontaktów.

W celu zapoznania się z przeglądem i celem gromadzonych danych, prosimy o zapoznanie się z OWU w sekcji 8 tutaj.
W celu zapoznania się z prawami osób, których dane dotyczą na mocy GDPR, prosimy o zapoznanie się z GTC.

Usługi wsparcia w zakresie przetwarzania danych:
 • Wedos hosting / Wedos Internet, a.s. (EU)
 • Active24 hosting / ACTIVE 24, s.r.o. (EU)
 • SendInBlue (EU)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W niniejszym dokumencie przybliżamy Ci zasady i reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, a także w jasny sposób informujemy Cię o następujących

 1. Kto będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych i w jakim charakterze?
 2. Dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?
 3. Jakiego rodzaju będą to dane osobowe? 
 4. Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe? 
 5. W jaki sposób odbywa się przetwarzanie i jak chronione są Twoje dane osobowe?
 6. Jak możesz sprawdzić lub wpłynąć na przetwarzanie Twoich danych osobowych? 
 7. Jak możesz skorzystać ze swojego prawa, ile to będzie Cię kosztować?
Podstawowe pojęcia

 • Dane osobowe: to wszelkie informacje o osobie fizycznej, która może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana
 • Osoba, której dane dotyczą:osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane
 • Kontroler: to osoba, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i jest odpowiedzialna za ich zgodne z prawem przetwarzanie
 • Przetwarzanie: oznacza dowolną operację lub zestaw operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych (np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie, ...)
 • Przetwarzający: to osoba, która przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora danych
 • Odbiorca: to osoba, której przekazywane są dane osobowe
Gdzie jeszcze, poza tym dokumentem, można znaleźć kwestię danych osobowych?

 • Antispam Act: Ustawa nr 480/2004 Coll., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego;
 • Kodeks cywilny:ustawa nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami;
 • GDPR: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
 • 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawa o podatku VAT: Ustawa nr 235/2004 Sb. o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa o ochronie danych osobowych: ustawa nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa o ochronie konsumenta: Ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami;
 • Ustawa o rachunkowości: Ustawa nr 563/1991 Sb. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami

1. Kto będzie przetwarzał Państwa dane osobowe i w jakim charakterze?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim przez nas, spółkę Levebee s.r.o., z siedzibą przy ul. Na Pankraci 26, Praga, kod pocztowy 14000, nr ID: 03362078, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis 230690 (zwaną dalej "Levebee"), która będzie również administratorem Państwa danych osobowych. Dalsze dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej https://www.vcelka.cz/kontakt.

Jednym z naszych obowiązków jako administratora Państwa danych osobowych jest dostarczenie Państwu jako podmiotom danych informacji w zakresie i w sposób określony w szczególności w art. 12 i 13 GDPR, co czynimy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. 

Nasze usługi świadczone są we współpracy z innymi podmiotami spoza naszej firmy, co prowadzi do konieczności wymiany informacji z tymi podmiotami, w tym Twoich danych osobowych. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom umownym, w tym osobom tworzącym z nami grupy biznesowe, oprócz naszych pracowników, a także ich pracownikom lub partnerom umownym, którzy przyczyniają się do realizacji celów przetwarzania określonych poniżej. Jest to zawsze w zakresie odpowiednim do danego celu. 

W celu nawiązania z Państwem stosunku umownego oraz podjęcia działań przedkontraktowych, w szczególności w przypadku, gdy zdecydują się Państwo skorzystać z możliwości zawarcia z nami umowy na podstawie indywidualnej oferty, konieczne jest przekazanie Państwa danych osobowych osobie, która będzie się z Państwem kontaktować, przygotowywać dla Państwa ofertę, zawierać z Państwem stosowną umowę oraz dalej się z Państwem komunikować, a wszystko to w zakresie odpowiednim do wykonania ww. czynności. Wykonanie stosunku umownego z Państwem wiąże się z reguły z przekazaniem wszelkich danych osobowych, które mogą być uznane za istotne w okolicznościach sprawy, ekspertom w odpowiednich dziedzinach lub innym osobom wyznaczonym jako Państwa osoby kontaktowe, aby mogli oni odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania i udzielić Państwu konsultacji.

Są to podmioty, które zostały przez nas starannie wybrane i które są w stanie zapewnić wystarczającą ochronę Państwa danych osobowych. 

W przypadku, gdy wymaga tego od nas prawo, jesteśmy również zobowiązani do przekazywania Państwa danych osobowych różnym organom państwowym i międzynarodowym, np. urzędowi skarbowemu w przypadku kontroli podatkowej, żądaniu Policji Republiki Czeskiej.W takim przypadku Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom administracji państwowej.

W pozostałych przypadkach przekazujemy Państwa dane osobowe poza naszą firmę tylko wtedy, gdy Państwo nam na to pozwolą.

2. W jakich celach przetwarzamy dane osobowe i co nas do tego upoważnia?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby nawiązać i wykonać stosunek umowny z Tobą lub podjąć środki przedumowne na Twoje żądanie;
 • wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na nas przez czeskie lub unijne przepisy, np. wykonywanie obowiązków księgowych i podatkowych wobec organów regulacyjnych i państwowych nałożonych na nas przez ustawę o rachunkowości, ustawę o VAT lub wykonywanie obowiązków nałożonych na nas przez GDPR i inne przepisy;
 • zapewnienie ochrony naszych praw i prawnie chronionych interesów polegających na ewentualnej konieczności ustalenia, wykonania lub ochrony naszych roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym lub innym, jak i w postępowaniu pozasądowym, w tym konieczność podjęcia związanych z tym czynności obejmujących co do zasady przekazanie danych wybranemu prawnikowi w celu przygotowania analiz prawnych, zaproponowania odpowiedniej procedury i jej wdrożenia, złożenia odpowiedniego wniosku i dowodów przed sądem lub innymi organami w toku postępowania sądowego lub innego postępowania (np. etc.;
 • badania naukowe mające na celu ulepszenie aplikacji i jakości usług, w szczególności poprzez uczenie maszynowe, tj. zdolność aplikacji do możliwie automatycznego rozpoznawania jakości czytania na podstawie wyników poszczególnych użytkowników w ramach aplikacji, ich praktyk dydaktycznych oraz nagrań audio czytania słów i zdań przez poszczególnych użytkowników;
 • ocena sukcesu kampanii marketingowych oraz zadowolenia klientów w celu poprawy jakości świadczonych usług i odpowiedniego dostosowania produktów;
 • marketing i inne formy komunikacji biznesowej, w szczególności w celu informowania Państwa o innych produktach i usługach Levebee i osób trzecich.

Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe można podzielić na dwie kategorie. Cele, dla których jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych bez Państwa zgody oraz cele, dla których jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie za Państwa zgodą. 

Pierwsza kategoria obejmuje cele przetwarzania wymienione w lit. a), b) i c) powyżej, które same w sobie stanowią również podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych. Z drugiej strony, przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów określonych w lit. d), e) i f) powyżej jest możliwe wyłącznie za Państwa zgodą. 

Bez przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania stosunku umownego z Państwem lub przyjęcia administratora zgodnie z lit. b) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z lit. c), nie można zawrzeć lub wykonać odpowiedniego stosunku umownego. <(d), w celu oceny skuteczności działań marketingowych oraz zadowolenia klientów (e) oraz w celu komunikacji marketingowej i innej komunikacji handlowej (f), lub wycofania zgody w dowolnym momencie lub zwrócenia się do nas o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, bez wpływu na możliwość zawarcia lub wykonania umowy. Oznacza to, że wspólnie możemy zawrzeć i wykonać umowę bez przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez nas przed takim wycofaniem.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe będą przetwarzane?

Przetwarzamy wyłącznie adekwatne, istotne i dokładne dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim są przetwarzane. Następnie będziemy aktualizować te dane w oparciu o Państwa sugestie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu aktualizacji danych osobowych. Podane dane osobowe są dokładne i masz prawo zażądać sprostowania danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzane dane osobowe są niedokładne lub niekompletne. 

Wszystkie Państwa dane osobowe, niezależnie od tego, czy przetwarzamy je za Państwa zgodą, czy bez niej, będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia odpowiedniego celu, dla którego były przetwarzane. Po tym czasie mogą być one przetwarzane przez Levebee wyłącznie w formie, która nie pozwala już na Państwa identyfikację.

Przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które nam Państwo przekazują, a które mogą być istotne dla realizacji któregokolwiek z określonych celów przetwarzania. Obejmuje to Twoje podstawowe dane osobowe, dane dotyczące umowy i usługi, którą u nas zamawiasz, dane z naszej komunikacji z Tobą, zapisy wyjść poszczególnych użytkowników w aplikacji oraz inne dane wymienione poniżej.

Najwięcej danych osobowych przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego z Tobą, a także w celach naukowych i uczenia maszynowego. Wynika to z naszego dążenia do zapewnienia jak najlepszej obsługi i maksymalnej współpracy w sposób profesjonalny, długoterminowego rozwoju naszych usług oraz ograniczenia do minimum konieczności zadawania Państwu dodatkowych pytań dotyczących faktów, które już nam Państwo przekazaliście lub dokumentów, które już nam przekazaliście. 

W celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz zapewnienia ochrony naszych praw i prawnie chronionych interesów polegających na ewentualnej konieczności ustalenia, wykonania lub ochrony naszych roszczeń prawnych, przetwarzamy wyłącznie dane osobowe przewidziane w odpowiednich przepisach prawa. Dla celów marketingowych i innej komunikacji osobistej, przetwarzamy wyłącznie dane identyfikacyjne i kontaktowe.

Nie przetwarzamy danych, które ujawniają Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne albo przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania Ciebie, danych o Twoim zdrowiu, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej, z wyjątkiem nagrań głosowych czytania słów i zdań, które przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji naszych praw i obowiązków wynikających z umowy. Nagrania głosu użytkownika w formie pseudonimu przetwarzamy wyłącznie do celów naukowych za pomocą uczenia maszynowego.  

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy obejmują:

a) Dane identyfikacyjne
Podstawowe dane, na podstawie których jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować Ciebie, obejmują Twoje:

Imię i nazwisko, jeśli dotyczy, nazwę Klienta, adres e-mail Klienta oraz adres IP Klienta.  

Jeżeli zawiera Pan/Pani umowę jako przedsiębiorca, dane identyfikacyjne obejmują również Pana/Pani:

Adres zamieszkania i numer identyfikacyjny. 

b) Dane kontaktowe
Dane, na podstawie których możemy się z Państwem skontaktować w razie potrzeby, obejmują Państwa:

adres dostawy (który może być taki sam jak Państwa stały adres zamieszkania), numer telefonu i adres e-mail.

c) Informacje związane z realizacją umowy między nami oraz inne dane osobowe przekazane przez Państwa w ramach umowy, innego dokumentu przekazanego nam lub podczas bezpośredniego spotkania lub komunikacji na odległość, w tym późniejsze aktualizacje

W stosownych przypadkach może to obejmować, ale nie ogranicza się do,

Inne informacje dotyczące Państwa konta klienta, Dane wyjściowe poszczególnych użytkowników w kontekście korzystania przez nich z aplikacji, praktyki nauczania, nagrania dźwiękowe odczytywanych słów i zdań przez poszczególnych użytkowników, szczegóły operacji odbywających się na urządzeniach używanych przez użytkowników w ramach umowy, zapisy komunikacji z nami, zapisy dotyczące należytego i prawidłowego wykonania zobowiązań prawnych wynikających z odpowiedniej umowy, np. Faktury, numery kont bankowych, dowody wpłat itp.

4. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Przechowujemy wszystkie dane osobowe, niezależnie od tego, czy przetwarzamy je za Państwa zgodą, czy też bez niej, tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego były one przetwarzane. Po tym czasie mogą one być przez nas przetwarzane wyłącznie w formie, która nie pozwala już na Państwa identyfikację.

W celu nawiązania z Państwem stosunku umownego przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie do momentu, w którym wyraźnie odmówią Państwo zawarcia umowy lub w inny sposób stanie się oczywiste, że umowa między nami nie zostanie zawarta. 

W celu wykonania zawartej między nami umowy oraz w celu zapewnienia naszych praw pokrewnych i prawnie chronionych interesów, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres trwania praw i obowiązków wynikających z zawartej z nami umowy, z reguły do czasu usunięcia konta klienta. 

Wykonanie obowiązków prawnych nałożonych na nas przez przepisy prawne Republiki Czeskiej i UE wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z terminami prawnymi określonymi przez te przepisy, nawet po zakończeniu umowy między nami. Jest to na przykład ustawa o VAT, która wymaga od nas przechowywania dokumentów podatkowych i rejestrów wyszczególniających świadczone usługi przez dziesięć (10) lat od końca okresu podatkowego, w którym miała miejsce transakcja, lub ustawa o rachunkowości, która wymaga od nas przechowywania wszystkich dokumentów księgowych przez pięć (5) lat. 

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przetwarzamy do czasu wycofania zgody. Jeżeli nie wycofają Państwo swojej zgody, to przez okres dziesięciu (10) lat od daty wygaśnięcia praw i obowiązków wynikających z danej umowy. Przedłużamy ten okres dla danych przetwarzanych w celach marketingowych i innych celach komunikacji biznesowej w przypadku pozytywnej odpowiedzi na jedną z ofert wysłanych do Ciebie, np. poinformujesz nas, że była ona dla Ciebie przydatna lub wyrazisz zainteresowanie szczegółami, na okres pięciu (5) lat od takiej odpowiedzi. W przypadku danych przetwarzanych na potrzeby badań naukowych i uczenia maszynowego, po upływie ww. okresu będziemy przechowywać takie dane wyłącznie w formie, która nie pozwala już na Państwa identyfikację.

Wskazane powyżej okresy będą zawsze ulegać skróceniu, jeżeli na podstawie innych okoliczności sprawy stwierdzimy, że odpowiedni cel, dla którego Państwa dane osobowe były przechowywane, został już w pełni zrealizowany.

5. Jak odbywa się przetwarzanie i jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób rzetelny, zgodny z prawem i przejrzysty w celach określonych powyżej oraz w sposób zgodny z tymi celami. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zarówno w sposób zautomatyzowany, w ramach naszych systemów informatycznych, jak i ręcznie. Przetwarzanie ręczne przeprowadzane jest przez naszych pracowników lub osoby trzecie. Wszystkie osoby, które mają kontakt z danymi osobowymi, są zobowiązane do zachowania poufności. 

W celu ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które uwzględniają charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania, a także zróżnicowane prawdopodobieństwo wystąpienia oraz zróżnicowane poważne zagrożenia dla Państwa praw i wolności, jak również stan techniki i koszty wdrożenia. Środki te poddajemy regularnym przeglądom i aktualizacjom.

6. Jak możesz sprawdzić lub wpłynąć na przetwarzanie swoich danych osobowych?
Przetwarzamy dane osobowe w sposób przejrzysty i rzetelny, zgodnie z wymogami obowiązującego i skutecznego prawa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub żądania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sposób, który zwykle stosujesz w komunikacji z nami, np. poprzez formularz internetowy, e-mail, telefonicznie lub odwiedzając naszą siedzibę (więcej szczegółów w punkcie 7 poniżej). 

W szczególności mają Państwo następujące możliwości weryfikacji lub wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych

a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych
Jeżeli nie są Państwo pewni (i) czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, (ii) w jakim zakresie, (iii) z jakiego powodu, (iv) jak długo zamierzamy je przetwarzać, (v) komu są one ujawniane, (vi) jakie inne prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi osobowymi, lub (vi) z jakiego źródła uzyskaliśmy Państwa dane osobowe (chyba że uzyskaliśmy je bezpośrednio od Państwa), mogą Państwo zwrócić się do nas o te informacje. 

Na Twoje żądanie przekażemy Ci również kopię Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Jeżeli zażądają Państwo więcej niż jednej kopii, jesteśmy zobowiązani poinformować Państwa, że mamy prawo obciążyć Państwa rozsądną opłatą odpowiadającą naszym kosztom administracyjnym.

Jeżeli zwrócą się Państwo do nas drogą elektroniczną, odpowiemy Państwu również drogą elektroniczną, chyba że jednocześnie zażądają Państwo innej metody komunikacji. 

Szczegóły zostały określone w art. 15 GDPR.

b) Prawo do sprostowania danych osobowych
Jeśli uważasz, że dane osobowe, które przetwarzamy na Twój temat, są nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne, masz prawo zwrócić się do nas o ich poprawienie, zaktualizowanie lub uzupełnienie. 

Szczegółowe informacje zostały określone w art. 16 GDPR.

c) Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe (i) są przetwarzane niezgodnie z prawem, (ii) niektóre z nich nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane, (iii) są przetwarzane pomimo cofnięcia przez Ciebie zgody (a jednocześnie nie ma innej podstawy prawnej, (iv) sprzeciw wobec przetwarzania ma być pozytywnie rozpatrzony (patrz poniżej), (v) konieczność usunięcia danych wynika z prawa czeskiego lub unijnego, masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, których to dotyczy. 

Jednakże nie będziemy w stanie spełnić Państwa żądania, jeśli jest ono nieuzasadnione lub jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, do którego jesteśmy zobowiązani, lub do celów archiwizacji w interesie publicznym, badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych, do których możemy być zobowiązani, na przykład przez Czeski Urząd Statystyczny, lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. 

Szczegóły zostały określone w art. 17 GDPR.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że (i) dane osobowe, które przetwarzamy nie są dokładne, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i wolisz ograniczyć ich wykorzystanie zamiast usunięcia, (iii) nie musimy już przetwarzać Twoich danych osobowych, aby spełnić którykolwiek z naszych określonych celów, ale potrzebujesz ich do ustanowienia, wykonania, lub obrony roszczeń prawnych, lub (iv) zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania (patrz poniżej), mają Państwo prawo zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania odpowiednich danych osobowych do czasu, gdy będziemy w stanie sprawdzić prawidłowość, zgodność z prawem przetwarzania lub zasadność Państwa sprzeciwu, lub do czasu, gdy przekażemy Państwu dane osobowe do celów związanych z Państwa roszczeniami prawnymi.

e) Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, masz prawo żądać od nas dostarczenia Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego innemu administratorowi wybranemu przez Ciebie w tym zakresie, o ile jest to technicznie wykonalne. 

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby (i) marketingu bezpośredniego, lub (ii) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, a interesy te nie są nadrzędne wobec Państwa interesów lub praw i wolności. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów. 

g) Prawo do wycofania zgody
Bez niektórych danych osobowych, które przetwarzamy w celu zawarcia lub wykonania umowy, nie jest możliwe zawarcie umowy. Jeżeli jednak do przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności w celach marketingowych i handlowych) wymagana jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo nie wyrazić tej zgody lub wycofać ją w dowolnym momencie bez wpływu na możliwość zawarcia lub wykonania umowy. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można również wycofać jedynie częściowo (w odniesieniu do konkretnych danych osobowych) w dowolnej z form wskazanych poniżej.

7. Jak możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa, ile Cię to będzie kosztować?
Skorzystanie z przysługujących Ci praw jest bezpłatne. <Jeżeli jednak Państwa żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nieracjonalne z powodu powtarzalności, mamy prawo albo obciążyć Państwa rozsądną opłatą uwzględniającą koszty administracyjne dostarczenia żądanych informacji, komunikacji lub działań, albo odmówić spełnienia Państwa żądania. 

Jeżeli mamy uzasadnione wątpliwości co do Twojej tożsamości lub tożsamości osoby wykonującej swoje prawo, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości. 

Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym wycofać lub ograniczyć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 • poprzez wysłanie prośby na piśmie do naszej firmy Levebee s.r.o., Na Pankraci 26, Praga 4, 140 00 ;
 • elektronicznie
 • poprzez e-mail wysłany na adres podpora@vcelka.cz
 • przez telefon pod numerem +420 799 512 123
 • lub w jakikolwiek inny sposób, którego nadal używasz do komunikowania się z nami.

W przypadku skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo oczekiwać naszej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od momentu otrzymania lub przekazania nam Państwa żądania osobiście lub telefonicznie. 

Pragniemy poinformować, że ze względu na złożoność i liczbę wniosków możemy przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące. Oczywiście poinformujemy Państwa o tym przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca od otrzymania Państwa wniosku, podając jego uzasadnienie. 

Jeśli zdecydują się Państwo na komunikację z nami drogą elektroniczną w celu skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, przekażemy Państwu informacje o Państwa żądaniu również drogą elektroniczną. Jeśli preferują Państwo inną metodę przekazywania informacji o swoim żądaniu (na przykład pisemnie lub ustnie) i poinformują nas Państwo o tym, postaramy się komunikować z Państwem w wybrany przez Państwa sposób, pod warunkiem, że będziemy w stanie jednoznacznie udowodnić Państwa tożsamość. 

Poinformujemy Cię o rozpatrzeniu Twojego żądania, nawet jeśli nie podejmiemy działań, o które nas prosiłeś, a także o powodach, dla których tak postąpiliśmy.

Powiadomimy wszystkich odbiorców, którym ujawniamy Twoje dane osobowe, o sprostowaniu, ograniczeniu lub usunięciu danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane, albo uważasz, że naruszyliśmy zasady ochrony danych przy przetwarzaniu Twoich danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z organem nadzorczym, czyli Urzędem Ochrony Danych Osobowych, poprzez

elektronicznie pod adresem: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10
telefonicznie: +420 234 665 111
pisemnie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7

Dla Państwa wygody przedstawiamy angielskie tłumaczenie poniższej strony. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych obowiązuje wersja czeska.