Warunki korzystania

Ogólne Warunki Handlowe

(zwane dalej „OWH“)

 

1. Wstęp

1.1. OWH

Spółka Levebee s.r.o., z siedzibą Táborská 940/31, Praha, kod poczt. 14000, IČ: 03362078, zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, wpis nr 230690 (zwana dalej „Dostawcą”), jest operatorem aplikacji o nazwie Pszczółka umieszczonej na stronach internetowych Dostawcy https://www.pszczolka.online lub dostępnej w postaci programu dla urządzeń końcowych użytkowników za pośrednictwem Google Play lub Apple Appstore (zwanej dalej „Aplikacją”) oraz dostawcą usług związanych w zakresie konserwacji i pomocy Aplikacji (zwanych dalej „Usługami”).

Niniejsze OWH regulują stosunki prawne powstałe między Użytkownikiem lub Przedsiębiorcą (zwanym dalej „Klientem”) i Dostawcą w drodze umowy, na podstawie której Dostawca udostępnia Aplikację Klientowi i wybranym przez Klienta użytkownikom, (zwanym dalej „Użytkownicy”) wraz z uprawnieniem do użytkowania Aplikacji i Usług (zwanej dalej „Umową”), w zakresie i w warunkach określonych w Umowie i OWH.


1.2. Pozostałe przepisy prawa

Odmienne uregulowania zawarte w Umowie posiadają pierwszeństwo przed brzmieniem OWH.

Stosunki prawne między Dostawcą i Klientem nieokreślone jednoznacznie w niniejszych OWH lub w Umowie podlegają stosownym postanowieniom Kodeksu handlowego, Ustawie o prawach autorskich, oraz RODO, Ustawie o ochronie konsumentów, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, Ustawie o podatku od wartości dodanych oraz innych związanych przepisów prawa.


1.3. Definicje i interpretacje

Poniższe pojęcia posiadają w niniejszych OWH następują znaczenie:

"Aplikacja"
 posiada znaczenie określone w art. 3.1.;

"Dzieło autorskie"
posiada znaczenie określone w art. 4.1.;

"Ustawa o prawach autorskich"
dotyczy ustawy nr 121/2000 Sb. o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami;

"Cena"
oznacza cenę, za którą udostępniona zostanie Użytkownikowi możliwość używania Aplikacji i Usług, która obejmuje także kwotę odpowiadającą podatkowi od wartości dodanej;

"Cookies"
oznacza pliki tekstowe zapisywane w komputerze lub w innym urządzeniu elektronicznym w związku z korzystaniem z Aplikacji i które umożliwiają analizę sposobu wykorzystania interfejsu WWW;

"Użytkownik"
oznacza Użytkownika oraz inne osoby, którym Klient umożliwił dostęp do swojego konta Użytkownika;

"RODO"
oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

"Licencja"
posiada znaczenie określone w art. 4;

"Oferta"
oznacza wniosek dotyczący zawarcia Umowy z Osobą zainteresowaną;

"Kodeks cywilny"
oznacza ustawę nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, z późn. zm.;

"Przedsiębiorca"
oznacza osobę, która nie jest Użytkownikiem, a w szczególności osobę zawierającą z Dostawcą Umowę, której przedmiot związany jest z własnym przedmiotem działalności tej osoby, działalnością handlową, produkcyjną lub podobną, a także przy innych negocjacjach z Dostawcą wykonują na własny rachunek i odpowiedzialność działalność zarobkową w sposób rzemieślniczy lub podobny w zamiarze prowadzenia jej w sposób trwały lub osobę, która wykonuje ją w imieniu i na rachunek takiej osoby;

"Dostawca"
oznacza spółkę Levebee s.r.o., z siedzibą Táborská 940/31, Praha, kod poczt. 14000, IČ: 03362078, zapisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja C, nr wpisu 230690;

"Dzień roboczy"
 oznacza dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą i nie jest także dniem świątecznym lub innym dniem uznanym państwowo za dzień wolny od pracy w Republice Czeskiej;

"Reklamacja"
posiada znaczenie określone w art. 6.4.;

"Usługi"
oznacza usługi i pomoc związane bezpośrednio z użytkowaniem Aplikacji;

"Umowa"
posiada znaczenie określone w art. 1.1.;

"Strona umowy"
oznacza w zależności od kontekstu osobę Dostawcy lub Klienta;

"Użytkownik"
oznacza osobę fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy oraz w toku innych negocjacji z Dostawcą działa poza ramami swojej działalności gospodarczej oraz poza ramami samodzielnego wykonywania swojego zawodu;

"Pokaz darmowy"
posiada znaczenie określone w art. 3.3. lit. a);

"OWH"
oznacza niniejsze ogólne warunki handlowe;

"Wezwanie"
oznacza wezwanie Klienta skierowane do Dostawcy w celu przedstawienia indywidualnej oferty;

"Osoba zainteresowana"
oznacza Użytkownika lub Przedsiębiorcę, którzy zainteresowani są zawarciem Umowy;

"Klient"
oznacza osobę, która zawarła z Dostawcą Umowę zgodnie z art. 2.2.;

"Konto klienta"
oznacza konto utworzone przez Klienta w ramach Aplikacji służące do korzystania z Aplikacji i Usług;

"Ustawa o podatku od wartości dodanej"
oznacza ustawę nr 235/2004 Sb., o podatku od wartości dodanej, z późn. zmianami;

"Ustawa o niektórych usługach informacyjnych"
oznacza ustawę nr 480/2008 Sb., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianach niektórych ustaw, z późn. zmianami;

"Ustawa o ochronie danych osobowych"
oznacza ustawę nr 101/2000 Sb., o ochronie danych osobowych. z późn. zmianami;

"Ustawa o ochronie konsumentów"
oznacza ustawę nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, z późn. zmianami;

"Ustawa o rachunkowości"
oznacza ustawę nr 563/1991 Sb., o rachunkowości, z późn. zmianami.
 

W zależności od kontekstu przedstawione wyżej definicje, a także jakiekolwiek inne wyrazy przedstawione w liczbie pojedynczej, oznaczają także liczbę mnogą, rodzaj męski oznacza także rodzaj żeński i na odwrót i stosowane są odpowiednio w ramach zdefiniowanych pojęć zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.


2. UMOWA

2.1. Przedmiot Umowy

Na podstawie zawartej Umowy Dostawca zobowiązuje się do udzielenia uprawnień do korzystania z Aplikacji i Usług w zakresie i w warunkach podanych w Umowie, a w szczególności określonych w art. 3 i 4 OWH, natomiast Klient zobowiązuje się do zapłacenia Dostawcy za udzielenie tego uprawnienia ustaloną Cenę, chyba że Umowa stanowi, iż korzystanie z Aplikacji i Usług jest bezpłatne.

Klient zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania Umowy przez innych Użytkowników. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez te osoby Odpowiedzialność ponosi Klient w takim samym stopniu, jakby stosowne obowiązki naruszył samemu. Podobnie w przypadku, w którym Użytkownik podejmie za pośrednictwem Konta Klienta określone czynności, wtedy z punktu widzenia Umowy czynności te zobowiązują Klienta.

W sytuacji, kiedy określony sposób używania Aplikacji lub inny sposób wykonania niniejszej Umowy wymaga zgody pozostałych Użytkowników lub ich pełnomocników prawnych, Klient zobowiązuje się do uzyskania tej zgody i na wniosek Dostawcy przedstawienia jej, chyba że osoby te udzielą zgody bezpośrednio Dostawcy.


2.2. Zawarcie Umowy

a) rejestracja w Aplikacji

Umowa zostaje zawarta w wyniku zarejestrowania się Klienta w interfejsie Aplikacji.

Klient rejestruje się poprzez podanie podstawowych danych rejestracyjnych, którymi są imię, nazwisko, adres e-mailowy Klienta i wybrane przez Klienta hasło. Adres e-mailowy i hasło służą później do dostępu Klienta i innych Użytkowników do Aplikacji.

Za pośrednictwem rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych OWH, zrozumiał je w pełnym zakresie i wyraża zgodę na wszystkie prawa i obowiązki w nich zawarte. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z informacjami przeznaczonymi dla niego, które przestawione są w art. 7 niniejszych OWH.

Przy rejestracji Klient udziela także zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie komunikatów informacyjnych i marketingowych na podany przez siebie adres e-mail, w zakresie i w warunkach określonych w art. 8 niniejszych OWH.

Na podstawie zawartej Umowy Klient wymaga od Dostawcy, aby wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy bezpośrednio po jej zawarciu, tj. przed upływem terminu odstąpienia od Umowy określonego w art. 2.4 niniejszych OWH.

Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Klient uprawniony jest do utworzenia konta czytelniczego dla siebie lub innych Użytkowników. Wykorzystywanie Aplikacji przez Użytkowników wyłącznie na podstawie rejestracji jest bezpłatne.


b) na podstawie indywidualnej oferty

Osoba zainteresowana uprawniona jest do wezwania Dostawcy, aby przedstawił indywidualną ofertę zawarcia Umowy (zwane dalej „Wezwaniem”). Wezwanie można wykonać telefonicznie, e-mailem lub pisemnie za pośrednictwem danych kontaktowych Dostawcy umieszczonych w Aplikacji w zakładce „Kontakt” lub innych danych kontaktowych Dostawcy, które Dostawca przekaże Osobie Zainteresowanej w celu wysłania Wezwania.

Wezwanie powinno zawierać przede wszystkim dane identyfikacyjne i kontaktowe Osoby Zainteresowanej i przynajmniej ogólną specyfikację wymagań Osoby Zainteresowanej i ewentualnie dalsze dane, które Osoba Zainteresowana uzna za odpowiednie lub potrzebne do sporządzenia indywidualnej oferty. W przypadku, gdy niektóre z tych danych nie zostaną w Wezwaniu określone, wtedy Dostawca uprawniony jest do wystąpienia o ich uzupełnienie.

Po otrzymaniu Wezwania lub jego uzupełnienia Dostawca prześle Osobie Zainteresowanej na adres podany w Wezwaniu indywidualną ofertę, z reguły w formie faktury (zwanej dalej „Ofertą”) zawierającą w szczególności specyfikację przedmiotu Umowy, jego Cenę, oraz odwołanie do niniejszych OWH. Nie mniej jednak Dostawca nie jest zobowiązany do odpowiedzi na Wezwanie osoby zainteresowanej. Dostawca z góry wyklucza możliwość przyjęcia Oferty z wprowadzonymi zmianami.

Dostawca przygotowany jest do umożliwienia czasowego bezpłatnego wykorzystania Aplikacji Poradniom Pedagogiczno-Psychologicznym lub innym podobnym organizacjom, jak również bibliotekom funkcjonującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach wykonywanych przez te organizacje działalności, bez ograniczeń i przyszłych zobowiązań, za wyjątkiem obowiązku opublikowania ich danych referencyjnych w Aplikacji. W celu uwidocznienia tego wymogu w Ofercie musi z Wezwania wynikać, że Osobą Zainteresowaną jest ktoś w wymienionych podmiotów, np. przez wysłanie Wezwania na adres podany w Aplikacji w zakładce „Dla bibliotek”, lub przez wypełnienie formularza umieszczonego w Aplikacji w sekcji „Poradnie Pedagogiczno-Psychologiczne”.

Umowa zawarta jest w chwili, w której Osoba Zainteresowana zapłaci przesłaną fakturę lub podejmie inne działania, z których będzie wynikać przyjęcie Oferty.


2.3. Zmiana Umowy

Zarejestrowany Klient jest uprawniony do zmiany Umowy w taki sposób, że zamiast korzystania z bezpłatnego wariantu Aplikacji i Usług, zgodnie z art. 3.3. lit. a) OWH, Użytkownicy lub niektórzy z nich uzyskają możliwość korzystania z niektórych płatnych wariantów Aplikacji i Usług określonych w art. 3.3. lit. b) OWH lub przedłużonego uprawnienia użytkowania wybranego wariantu Aplikacji. Wyżej wymienione zmiany wchodzą w życie w odniesieniu do konkretnych Użytkowników w chwili upływu czasu określonego w art. 3.3. lit. a) lub b) OWH, w którym obowiązywało uprawnienie dla danego Użytkownika do korzystania z poprzedniej wersji Aplikacji, ale nie wcześniej niż od dnia zapłaty Ceny.

W wyniku Zmiany Klient dokona wyboru wymaganego wariantu i czasu trwania możliwości korzystania z Aplikacji i Usług w zakładce Ustawienia/Licencje dla konkretnego Użytkownika i dokona zapłaty Ceny.

Jakiekolwiek inne zmiany Umowy powinny być między stronami indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w sposób właściwy dla procedury zawierania Umowy na podstawie indywidualnej oferty, zwłaszcza gdy Umowa również była zawarta w ten sposób.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian w odpowiednim zakresie warunków używania Aplikacji i świadczenia Usług, zwłaszcza w zakresie możliwego wykorzystywania Aplikacji i Usług, przy czym o tej zmianie Klient zostanie zawsze poinformowany za pośrednictwem e-mailu, który podał podczas rejestracji w Aplikacji. Nowe warunki ważne są i wchodzą w życie w terminie 30 dni od dnia ich opublikowania w interfejsie aplikacji i przesłania Klientowi informacji o wprowadzonych zmianach, chyba że Klient w tym terminie odmówi wyrażenia zgody na zmiany i z tego powodu wypowie Umowę.

Dostawca nie jest jednak uprawniony do przeprowadzenia w ten sposób zmian Umowy z powodów, które mógł przewidzieć już podczas zawierania Umowy lub w przypadku zmian stosunków osobistych lub majątkowych Dostawcy.


2.4.  Trwanie i zakończenie Umowy


Umowa zawarta jest na czas określony, od dnia jej zawarcia w jeden ze sposobów wymienionych wyżej w art. 2.2. do czasu zamknięcia Konta Klienta. Nie narusza to uprawnień Stron Umowy do odstąpienia od Umowy zgodnie ze stosownymi postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku odstąpienia od Umowy w ramach procedury określonej w poprzednim ustępie można wykorzystać również formularz odstąpienia od Umowy umieszczony w Aplikacji, w zakładce Ustawienia/Pomoc lub załączonego do Oferty. Dostawca potwierdzi Użytkownikowi przyjęcie odstąpienia Użytkownika bez zbędnej zwłoki po jego doręczeniu Dostawcy, przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w ramach rejestracji, zgodnie art. 2.2. lit. a) lub w toku Wezwania, zgodnie z art. 2.2. lit. b).

Jeśli Użytkownik zastosuje prawo do odstąpienia od Umowy wynikające z poprzednich ustępów, uważa się ustalony termin odstąpienia za zachowany w przypadku, gdy Użytkownik odeśle w trakcie jego trwania Zawiadomienie Dostawcy, że odstępuje od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Dostawca zwróci Klientowi środki pieniężne lub zapłaconą Cenę, którą przyjął od niego na podstawie Umowy, a jej wysokość zostanie obniżona o zakres odpowiadający udostępnionemu wykonaniu, w takiej samej formie, w jakiej ją przyjął od Klienta.


3. SPECYFIKACJA APLIKACJI I OFEROWANYCH USŁUG

3.1. Specyfikacja i funkcjonowanie Aplikacji

Aplikacja funkcjonuje w formie tzw. indywidualnego trenera czytania i służy przede wszystkim do poprawienia poziomu czytania oraz pomaga w przypadku wystąpienia trudności w czytaniu, w tym dysleksji. W ten sposób Aplikacja pomaga w poprawie efektywności i jakości czytania Użytkowników.

Aplikacja została opracowana przy współpracy z pedagogami specjalnymi i łączy fachowość z możliwością skalowania i innymi zaletami aplikacji komputerowej. Nauka i ćwiczenia czytania oparte są na sprawdzonych metodach nauczania tej umiejętności wykorzystywanych od dziesiątek lat oraz na nowych formach nauczania umożliwiających wykorzystanie interaktywnego środowiska online zgodnie z potrzebami konkretnych Użytkowników.

Po uzupełnieniu potrzebnych informacji Użytkownik ma możliwość zdiagnozowania posiadanych umiejętności czytania, na podstawie których zostanie mu automatycznie zaproponowana lista ćwiczeń zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Wyniki ćwiczeń w połączeniu z subiektywną oceną ich trudności wykorzystywane są w celu przystosowania poszczególnych ćwiczeń lub całej listy ćwiczeń do aktualnych umiejętności Użytkownika.

Nie mniej jednak z uwagi na indywidualne dyspozycje fizjologiczne i psychiczne każdego człowieka Dostawca nie gwarantuje, że każdy Użytkownik będzie zdolny do osiągnięcia podanej wyżej poprawy swojego czytania. Podane wartości poprawy stanowią rzeczywiste szacunki oparte o 1) uzyskane wcześniej wyniki osiągnięte przez użytkowników Aplikacji, 2) źródła teoretycznych analiz oraz doświadczeń specjalistów uczestniczących w opracowaniu Aplikacji oraz o 3) podstawowe założenie, że każdy Użytkownik jest rzeczywiście zainteresowany poprawieniem swoich umiejętności czytania, przede wszystkim jego jakości i przy dążeniu do osiągnięcia tych celów będzie stosować bez różnicy i w pełni wszystkie zalecenia i pouczenia, które zostaną mu udzielone w ramach Aplikacji oraz w innych doręczonych materiałach.


3.2. Używanie Aplikacji i świadczenie Usług

Aplikacja udostępniana jest Użytkownikom za pośrednictwem sieci publicznej internetu. W celu zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania Aplikacji Dostawca zaleca środowisko Microsoft Windows, Linux lub Apple MacOS z internetową przeglądarką Google Chrome lub Mozilla Firefox w najnowszej dostępnej wersji lub dla wersji tabletowej Aplikacji system operacyjny Android w wersjach 5 i nowszej lub iOS w wersjach 11 i nowszych.

W ramach świadczonych Usług Dostawca zobowiązuje się do zabezpieczenia serwerów Aplikacji po stronie Dostawcy za pomocą standardowej serwerowej ochrony oferowanej przez aktualnego operatora serwerów (minimalne wykorzystywanie silnych haseł i Firewall) oraz zapewnia, że w konsekwencji ich braku nie dojdzie: 

 • do wycieku informacji spowodowanych użytkowaniem Aplikacji;
 • do nadużycia, uszkodzenia, utraty informacji lub dokumentów wykorzystywanych przez Użytkowników w ramach Aplikacji, włącznie z informacjami o postępach Użytkownika w nauce;
 • do wycieku informacji o poszczególnych Użytkownikach.


3.3. Warianty Aplikacji i Usług

Po prawidłowym zarejestrowaniu się Klient ma prawo określić Użytkowników, którym przydzieli konta czytelnicze. Osoby te mają możliwość wykorzystania Aplikacji i Usług w poniższy sposób, chyba że dla poszczególnych wariantów Aplikacji i Usług lub w opisie tych wariant w Aplikacji podano inaczej.

a) Darmowy pokaz

W wyniku zawarcia Umowy Klient zawsze uzyskuje uprawnienie do korzystania z bezpłatnego wariantu Aplikacji, tzw. Darmowego Pokazu (zwanego dalej „Darmowym Pokazem”). W ramach Darmowego Pokazu każdy Użytkownik, któremu Klient założy w Aplikacji konto czytelnicze, uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z wszelkich dostępnych materiałów szkoleniowych i ćwiczeń zawartych w Aplikacji w pełnym zakresie w okresie siedmiu (7) dni od dnia zawarcia Umowy. W ten sposób Użytkownicy uzyskują możliwość zapoznania się za darmo w wyżej określonym czasie z funkcjonowaniem Aplikacji. W ramach Darmowego Pokazu świadczone są także Usługi, jednak bez gwarantowanego czasu reakcji.

Nie mniej jednak ze względu na bezpłatność Darmowego Pokazu Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakończenia Darmowego Pokazu w dowolnym czasie.

b) Płatna wersja Aplikacji

Klient może dla konkretnego Użytkownika dokonać wyboru innej wersji Aplikacji i Usług Dostawcy, których opis znajduje się w Aplikacji i po dokonaniu zapłaty Ceny za jedną z nich zmienić dotychczasową Umowę.

Opis tych wariantów zawsze obejmuje zakres i sposób możliwego wykorzystania Aplikacji i Usług przez Użytkownika (także w zakresie i w sposób zgodny z Darmowym Pokazem), czas trwania możliwości korzystania z Aplikacji i Usług (z reguły 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 1 rok) w danym zakresie oraz podanie Ceny. W zakresie, w którym opis poszczególnych wariantów Aplikacji i Usług w Aplikacji nie jest podany, rozstrzygające znaczenie posiadają niniejsze OWH.

W ramach tych wariantów osoby użytkujące Aplikację posiadają zawsze możliwość korzystania w ustalonym czasie także z Usług z gwarantowanym czasem reakcji, tj. czasem między zaewidencjonowaniem żądania pomocy i przedstawieniem sposobu jego rozwiązania.


3.4. Ograniczenie możliwości korzystania z Aplikacji i Usług

Dostawca jest uprawniony do zatrzymania pracy serwera lub innych urządzeń Dostawcy, które wpływają na właściwości Aplikacji lub Usług uzgodnionych w Umowie, przede wszystkim na ich funkcjonowanie, na okres niezbędny do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub zmian w tych urządzeniach, jak również w przypadku, w którym praca Aplikacji w nadmierny sposób ogranicza pracę serwera, na którym jest umieszczona (np. w wyniku nadmiernie dużej liczby logowań).

W przypadku niedostępności Aplikacji lub Usług dla Użytkowników lub niedziałania jej części z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, do których Dostawca nie powinien dopuszczać i można tego od niego racjonalnie wymagać, Klient uprawniony jest do wykorzystania prawa wynikającego z wadliwej pracy, zgodnie z art. 6 OWH. W tym celu uważa się Aplikację za niedostępną dla Użytkowników od momentu, w którym Klient zgłosi tę niedostępność Dostawcy.

Taką przyczyną jest na przykład konserwacja Aplikacji lub przerwa w pracy serwera lub innych urządzeń Dostawcy w czasie dłuższym niż niezbędnie potrzebny, aktualizacja Aplikacji lub inna czynność wymagająca czasowego wyłączenie dostępności. Do przyczyn braku dostępności Aplikacji leżących po stronie Dostawcy nie są zaliczane czynniki leżące poza możliwą kontrolą Dostawcy, nieprawidłowa praca programu lub sprzętu trzeciej strony, planowane przerwy serwisowe lub inne czasowe lub trwałe bariery niemożliwe do przewidzenia lub pokonania i niezależne od woli Dostawcy.

Dostawca zawiadomi Klienta co najmniej na 3 dni wcześniej o planowanej przerwie serwisowej, o której dowie się a której następstwem jest niedostępność Aplikacji trwająca dłużej niż 8 godzin. O innych przyczynach wstrzymania pracy Dostawca poinformuje Klienta niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji.

Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z Aplikacji w sposób, który mógłby spowodować Dostawcy lub innym osobom szkodę, naruszyć prawa tych osób lub ograniczyć możliwość używania Aplikacji i Usług przez inne osoby lub wykorzystywanie Aplikacji w inny sposób, do których Aplikacja nie jest przeznaczona (np. wysyłanie, przetwarzanie lub przekazywanie niewymaganych informacji lub reklam).

W przypadku, gdy Dostawca nabędzie uzasadnionego przekonania, że któryś z Użytkowników wykorzystuje Aplikację lub Usługi w sposób nieuprawniony, narusza warunki Licencji (patrz art. 4) lub w inny sposób narusza Umowę, może mu, po wcześniejszym ostrzeżeniu Klienta przesłanym na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, ograniczyć Licencję lub w skrajnym przypadku odstąpić od Umowy w ten sposób, że zlikwiduje wytworzone Konto Czytelnicze.

W wyjątkowych przypadkach zasługujących na uwzględnienie, jeśli Dostawca stwierdzi, że któryś z Użytkowników w zasadniczy sposób narusza warunki Umowy lub wykorzystuje Aplikację sprzecznie z przepisami prawa, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy również bez wcześniejszego wezwania lub do podjęcia innych odpowiednich środków naprawczych.


4. LICENCJA

4.1. Udzielenie Licencji

Klient przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja i niektóre Usługi lub ich części są chronione prawem autorskim jako dzieło autorskie oraz przez inne przepisy prawa i porozumienia międzynarodowe, które dotyczą ochrony własności intelektualnej. Dostawca jest wykonawcą praw majątkowych w stosunku do tych dzieł autorskich lub ich części na podstawie zawartych umów między Dostawcą i autorami.

Na podstawie zawartej Umowy Dostawca udziela Użytkownikom licencji do użytkowania Aplikacji, Usług lub tych ich części, które spełniają cechy dzieła autorskiego (zwanych dalej „Utworem Chronionym” i „Licencją”), także w zakresie i w warunkach określonych w interfejsie użytkownika Aplikacji, Umowie i niniejszych OWH (zwłaszcza powyższy art. 3).


4.2. Zakres Licencji

Użytkownicy uprawnieni są do używania Utworu Chronionego w postaci udostępnionej im i w takim zakresie oraz w taki sposób, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celu Umowy. Licencja uzgodniona jest jako niewyłączna, nieograniczona terytorialnie i w okresie trwania Umowy, najdłużej jednak w okresie trwania autorskich praw majątkowych.

Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, Użytkownicy nie są uprawnieni do reprodukowania, rozpowszechniania, wynajmowania, wydzierżawiania lub udostępniania innym osobom Utworu Chronionego bez pisemnej zgody Dostawcy lub przekraczania zakresu ilościowego lub do korzystania w inny sposób niż uzgodniony w Umowie. Bez pisemnej zgody nie są również uprawnieni do wykonywania praw osobistych autorów, zwłaszcza do wprowadzania jakichkolwiek zmian lub innych ingerencji w Utwór Chroniony, do łączenia z innymi dziełami lub włączenia do dzieła zbiorczego lub przypisywania sobie autorstwa Utworu Chronionego, modyfikowania lub zmieniania nazw autorów, nazwy Utworu Chronionego, do używania Utworu Chronionego w sposób obniżający jego wartość dla Dostawcy. W przypadku pojawienia się wątpliwości w zakresie sposobu możliwego wykorzystania Utworu Chronionego Klient powinien zażądać instrukcji od Dostawcy i do czasu otrzymania odpowiedzi stosować uprawnienia do użytkowania Utworu Chronionego w ograniczonym zakresie.

4.3. Pozostałe warunki Licencji

Użytkownicy nie są zobowiązani do korzystania z Licencji i nie są uprawnieni do przekazania praw licencyjnych w całości lub w części osobie trzeciej lub jej udzielania w formie sublicencji.

Dostawca udostępni Klientowi wszelką dokumentację i informacje potrzebne do wykonywania Licencji. Klient nie jest uprawniony do dokonania jakichkolwiek rekompilacji, transformacji, wstecznej analizy lub jakiekolwiek innych działań inżynierii odwrotnej w stosunku do utworów chronionych prawem autorskim.


5. WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Cena

Cena każdego wariantu Aplikacji podana jest w interfejsie Aplikacji. Używanie płatnych wariantów Aplikacji i Usług umożliwione jest Użytkownikom po dokonaniu płatności Ceny za pośrednictwem elektronicznej bramki płatności znajdującej się w interfejsie Aplikacji, chyba że Dostawca dokona innych uzgodnień z Klientem.

Po dokonaniu zapłaty Dostawca wystawi Klientowi fakturę, którą udostępni w wersji elektronicznej bezpośrednio w Aplikacji.

Cena nie zawiera kosztów Użytkowników dotyczących przyłączenia do sieci internetu. Koszty te Użytkownicy ponoszą we własnym zakresie.


6. REGULAMIN REKLAMACJI

6.1. Odpowiedzialność Dostawcy za wady

Dostawca ponosi przed Klientem odpowiedzialność za właściwości Aplikacji określone w Umowie, które udostępniane są Klientowi w uzgodnionych warunkach.

W przypadku, gdy Aplikacja lub Usługi są niedostępne w świetle art. 3.4 z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, którym Dostawca jest w stanie zapobiec i można to od niego racjonalnie wymagać, nie odpowiadają one opisowi zamieszczonemu w interfejsie Aplikacji, w Umowie lub w niniejszych OWH lub nie są udostępnione Klientowi w uzgodnionym terminie, wtedy Klientowi przysługują prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy.

6.2. Ograniczenie odpowiedzialności Dostawcy za wady

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady Aplikacji lub Usług lub ich części (włącznie z utratą danych, bezprawnym włamaniem się na Konto Czytelnicze, utratą danych dotyczących informacji o postępach w nauce), jeśli wady te zostały spowodowane w wyniku:
 
 1. niewłaściwego użycia przez Użytkownika (np. w wyniku wykonania nieprawidłowej czynności w systemie dostarczania oprogramowania i środowiska lub wytworzenia nagrania lub przyłączenia niewłaściwej treści, itp.);
 2. niekompatybilności lub dysfunkcjonalności Aplikacji, Usług lub ich części z programami komputerowymi i sprzętem komputerowym, które nie są określone jako kompatybilne z Aplikacją w Umowie lub w Aplikacji lub których Dostawca w wyżej określonych miejscach nie zalecił;
 3. nieprawidłowego użycia Aplikacji, Usług lub niefunkcjonującego przyłączenia do internetu po stronie Użytkownika;
 4. niedostatecznego zabezpieczenia konta ze strony Użytkownika, ataku na sieci lokalne tych osób lub ich komputerów przez wirusy komputerowe (spyware, malware itp.), ataku hakerów lub innych podobnych zewnętrznych ataków;
 5. przekazania nieprawidłowych lub niejednoznacznych danych Użytkowników;
 6. nieprawidłowego działania wyposażenia technicznego, systemu operacyjnego lub sieci Użytkownika, lub programów innych producentów, które pracują równolegle z Aplikacją lub posiadają wpływ na jej prawidłową pracę;
 7. działania siły wyższej, np. stanu wojennego, zmiany przepisów prawa, w wyniku których wykonanie Umowy stanie się dla Dostawcy w znacznym stopniu utrudnione, w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej i innych niemożliwych do pokonania przeszkód powstałych niezależnie od woli Dostawcy;

Ponadto Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za widoczne wady, które nie zostały przez Klienta zgłoszone w trakcie udostępniania Aplikacji, Usług lub ich części, a w przypadku pojawienia się ich w terminie późniejszym nie zostały zgłoszone niezwłocznie po tym, gdy Klient mógł stwierdzić istnienie tych wad, zgodnie z § 1921 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Dostawca wytknie opóźnione zgłoszenie wady i w konsekwencji sąd nie może przyznać Klientowi praw z tytułu wadliwego wykonania.

6.3. Prawa z tytułu wadliwego wykonania

W przypadku wadliwego wykonania Klient ma prawo do dokonania naprawy i przedłużenia uprawnienia do używania stosownej wersji Aplikacji o czas trwania wady tym Użytkownikom, których korzystanie z Aplikacji zostało ograniczone w wyniku wady.

Użytkownik posiada następujące prawa z tytułu wadliwego wykonania w zależności od tego, czy wadę można lub nie można usunąć. W przypadku, gdy wadę można usunąć, wtedy Użytkownik zgodnie ze swoim wyborem ma prawo do (i) wykonania naprawy i przedłużenia okresu uprawnienia do używania stosownej wersji Aplikacji o czas trwania wady tym Użytkownikom, których korzystanie z Aplikacji zostało ograniczone w wyniku wady lub (ii) uzyskania odpowiedniego upustu z Ceny. W przypadku, gdy wady nie można usunąć i w wyniku jej zaistnienia nie można prawidłowo korzystać z Aplikacji Użytkownik może (i) odstąpić od Umowy lub (ii) domagać się stosownego upustu z Ceny.

6.4. Stosowanie prawa z tytułu wadliwego wykonania

Ewentualne wady Klient powinien zgłosić Dostawcy niezwłocznie po tym, gdy mógł je stwierdzić, w wymaganym terminie i przy zachowaniu właściwej staranności.

Klient zgłasza wady Aplikacji i stosuje wybrane uprawnienie z tytułu wadliwego wykonania powstałe na podstawie art. 6.3. za pomocą pisemnego zgłoszenia lub w jakikolwiek inny sposób, który umożliwi Dostawcy dokładną identyfikację Klienta, zwłaszcza telefonicznie, e-mailem lub pisemnie na adres korespondencyjny lub za pośrednictwem innych danych kontaktowych zamieszczonych w Aplikacji w zakładce „Kontakty“ (zwane dalej „Reklamacja“).

W ramach Reklamacji Klient oznaczy stwierdzoną wadę lub dokładnie opisze, w jaki sposób objawia się wada. Za dzień zgłoszenia wady przyjmuje się dzień, w którym doszło do doręczenia Reklamacji zawierającej opis wad lub ich objawów w taki sposób, aby zgłoszona wada mogła być przeanalizowana przez Dostawcę.

Dostawca w odpowiedni sposób wyda Klientowi potwierdzenie (z uwzględnieniem formy Reklamacji) zawierające dane o tym, w jakim czasie zgłosił on Reklamację, co jest jej treścią i w jaki sposób Klient domaga się rozpatrzenia Reklamacji, a następnie także potwierdzi datę i sposób rozpatrzenia Reklamacji włącznie z potwierdzeniem wykonania naprawy i czasu jej trwania lub przekaże pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia Reklamacji.

Dostawca podejmuje decyzję o Reklamacji niezwłocznie, a w przypadku skomplikowanych Reklamacji w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej przyjęcia. Do tego terminu nie jest zaliczany czas potrzebny na specjalistyczną ocenę wady.

Reklamacja włącznie z usunięciem wady powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji, chyba że Dostawca z Klientem uzgodnią dłuższy termin. Przekroczenie tego terminu uważane jest za istotne naruszenie warunków Umowy.


7. INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA

Za pośrednictwem niniejszego artykułu OWH Dostawca między innymi spełnia swój obowiązek informacyjny w stosunku do Użytkownika wynikający z postanowień § 1811, § 1820 i § 1826 Kodeksu cywilnego, a także Ustawy o ochronie konsumentów.

Tożsamość oraz adres Dostawcy, włącznie z adresami poczty elektronicznej, podane są w art. 1.1. niniejszych OWH oraz w Aplikacji. Opis dostarczonego wykonania umowy zawarty jest w art. 3 OWH i w Aplikacji lub w Ofercie, włącznie z wszystkimi dodatkowymi specyfikacjami, jak np. sposobem realizacji Umowy przez Dostawcę lub danymi dotyczącymi funkcjonalności treści cyfrowej i jej technicznych zabezpieczeniach.

Cena, forma płatności i ewentualne koszty lub opłaty związane z przedmiotem wykonania Umowy specyfikowane są w art. 5 OWH. Dane dotyczące praw powstających z tytułu wadliwego wykonania umowy i warunki ich stosowania zawarte są w art. 6 OWH. Dane dotyczące czasu trwania Umowy i możliwości jej zakończenia podane są w art. 2.4. OWH, włącznie z pouczeniem Użytkownika o jego prawie do odstąpienia od Umowy, wraz z wszelkimi warunkami, terminami i procedurami stosowania tego prawa, a zwłaszcza o możliwości korzystania z formularza dotyczącego odstąpienia od Umowy zamieszczonego w Aplikacji, w zakładce Ustawienia/Pomoc lub załączonego do Oferty.

Umowa zawierana jest z reguły przy stosowaniu zdalnych środków komunikacyjnych. Koszty związane ze stosowaniem zdalnych środków komunikacyjnych ponoszonych w związku z Umową pokrywa Użytkownik. Umowa może być także zawarta wraz z tłumaczeniami na inne języki lub w innych językach, nie mniej jednak czeska wersja Umowy będzie zawsze załączona i w przypadku wątpliwości dotyczących treści Umowy czeska wersja będzie miała pierwszeństwo. Dane dotyczące Umowy włącznie z niniejszymi OWH zamieszczone są w Aplikacji i Użytkownik posiada do nich dostęp za pośrednictwem przeprowadzonej rejestracji.

W przypadku jakichkolwiek skarg Użytkownika na sposób postępowania Dostawcy niezgodnego z Ustawą o ochronie konsumentów jest on uprawniony do zwrócenia się do organu nadzoru, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa (Česka obchodní inspekce).

W przypadku powstania między Dostawcą i Użytkownikiem sporu w związku z Umową Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do Czeskiej Inspekcji Handlowej z siedzibą ul. Štěpánská 15, Praha 2, strona internetowa www.coi.cz oraz https://adr.coi.cz/cs w charakterze podmiotu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Wszelkie szczegóły dotyczące możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów zamieszczone są na stronach internetowych Czeskiej Inspekcji Handlowej.


8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dla celów art. 8 jako Klienta lub Użytkownika uważa się wyłącznie osobę fizyczną, ponieważ osób prawnych RODO ani Ustawa o ochronie danych osobowych nie dotyczy.

Klient, zaznaczając właściwe pole podczas rejestracji, udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę w zakresie i dla celów określonych w art. 8.2 lit. b) niniejszego artykułu, a także zgody na to, aby Dostawca i upoważnione przez niego osoby wykorzystywały w tym celu dane związane z elektronicznym kontaktem z Klientem. Jednocześnie Klient oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe, dokładne i pełne oraz że są udostępniane dobrowolnie z pełną świadomością swoich praw określonych w art. 8.5 OWH.

Klient przyjmuje do wiadomości, że bez przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy, zgodnie z niżej podanym art. 8.2. lit. a), badań naukowych, zgodnie z lit. c) oraz wykonywania obowiązków prawnych Dostawcy, zgodnie z lit. d), nie można zawrzeć Umowy, jednak uprawniony jest do nieudzielania lub odwołania zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych i handlowych, zgodnie z art. 8.2 lit. b), bez skutków mających wpływ na możliwość zawarcia lub wykonywania Umowy.

Klient, który udzieli Dostawcy zgody na podstawie poprzedniego ustępu, jest uprawniony do cofnięcia kiedykolwiek tej zgody, również częściowo, w dowolnej formie, z której będzie dla Dostawcy wynikać, że chodzi o Klienta lub inną osobę, która uprawniona jest dokonać tego w imieniu Klienta.


8.2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Ustawą o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i RODO, dla celów:

 
 1. prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia Umowy oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy;
 2. marketingu oraz innej komunikacji handlowej, w szczególności w celu informowania Klienta o dalszych produktach i usługach Dostawcy i osób trzecich;
 3. badań naukowych w celu poprawy i rozwoju Aplikacji i jakości Usług, w szczególności za pomocą tzw. uczenia maszynowego oraz zdatności Aplikacji w takim zakresie, aby w jak najlepszy sposób automatycznie rozpoznawała jakość czytania na podstawie sygnałów wyjściowych poszczególnych Użytkowników w ramach używania Aplikacji, ich postępów w nauce oraz nagrań dźwiękowych odczytywanych słów i zdań przez poszczególnych Użytkowników;
 4. wykonywania obowiązków prawnych Dostawcy;

dla celów określonych wyżej pod lit. a) i b) w zakresie:
 1. imion i nazwiska lub nazwy Klienta;
 2. adresu e-mail Klienta;
 3. adresu IP klienta;
dla celów określonych wyżej pod lit. c) również w zakresie:

 1. dalszych danych osobowych związanych z wykorzystywaniem Aplikacji , które Dostawca uzyska od Klienta, przede wszystkim chodzi o sygnały wyjściowe od poszczególnych użytkowników w ramach użytkowania Aplikacji, postępy w nauce oraz nagrania dźwiękowe odczytywanych słów i zdań przez poszczególnych Użytkowników lub dane o operacjach przebiegających na urządzeniach używanych przez użytkowników na podstawie Umowy lub także Cookies w zakresie ochrony wybranej przez Użytkownika przy używaniu Aplikacji;

a dla celu określonego wyżej pod literą d) w zakresie:
 1. danych stanowionych przez stosowne przepisy prawa, które dotyczą Dostawcy, w szczególności w zakresie Ustawy o rachunkowości, na podstawie której Dostawca zobowiązany jest do opracowywania wszelkich dokumentów księgowych oraz dokumentacji księgowej.

8.3. Sposób przetwarzania danych osobowych

Dostawca przetwarza dane osobowe zgodnie z niniejszym artykułem za pośrednictwem zautomatyzowanych środków w ramach systemów informacyjnych Dostawcy, jak również w sposób manualny zapewniający właściwe zabezpieczenie danych osobowych, włącznie z ich ochroną. W tym celu Dostawca wykorzystuje w szczególności następujące środki techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe przed bezprawnym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem:
 • Hasła zabezpieczone w przechowalni online z ograniczonym dostępem
 • Dwuskładnikowe zabezpieczenia dostępu do baz danych
 • Szyfrowanie wyjść i kopie zapasowe wszystkich repozytoriów i baz danych
 • Przechowywanie wszystkich dokumentów i tworzenie zapasowych repozytoriów cyfrowych w zamkniętych pomieszczeniach Dostawcy.
Przetwarzanie manualne wykonują pracownicy Dostawcy lub osoba trzecia przetwarzająca dane wybrana przez Dostawcę, o której tożsamości Dostawca poinformuje Klienta. Wszystkie osoby kontaktujące się z danymi osobowymi określonymi w niniejszym artykule związane są zasadą zachowania tajemnicy.

8.4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez Dostawcę przetwarzane dla celu określonego wyżej pod lit. a) w okresie trwania praw i obowiązków wynikających z Umowy, z reguły do czasu likwidacji Konta Czytelniczego; dla celu określonego pod lit. b) w okresie dziesięciu (10) lat od dnia udostępnienia danych osobowych lub do odwołania przez Klienta zgody na ich przetwarzanie; dla celu określonego wyżej pod lit. c) w okresie trwania niniejszego badania naukowego; a dla celu określonego wyżej pod lit. d) w okresie wymaganym przez stosowne przepisy prawa (zgodnie z Ustawą o rachunkowości obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej trwa w okresie 5 lat).

8.5. Prawa osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Dostawcę

Dostawca udzieli osobom, których dane osobowe są przez Dostawcę przetwarzane, na ich wniosek, zgodnie z poniższymi punktami, informacje o podjętych środkach, bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Termin ten w przypadku potrzeby z uwzględnieniem złożoności i ilości wniosków może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Dostawca informuje osobę, która złożyła wniosek, o każdym takim przedłużeniu w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku, podając jednocześnie przyczynę takiego przedłużenia.

W przypadku, gdy wniosek został złożony w formie elektronicznej, wtedy informacje udzielane są również w formie elektronicznej. Jeśli wnioskodawca występuje o ustne przekazanie informacji, mogą być w ten sposób udostępnione pod warunkiem, że tożsamość wnioskodawcy została udowodniona za pomocą innych sposobów. Wszelkie wnioski, zastrzeżenia itp. mogą być realizowane za pośrednictwem Aplikacji.

Jeśli Dostawca nie podejmie działań, do których został wezwany we wniosku, w sposób bezzwłoczny, a najpóźniej w terminie jednego miesiąca, informuje wnioskodawcę o przyczynach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia zażalenia w organie nadzoru oraz o warunkach żądania ochrony sądowej.

Wszelkie informacje oraz wszelkie czynności Dostawcy wynikające z niniejszego artykułu wykonywane są bezpłatnie. Nie mniej jednak jeśli wnioski są wyraźnie nieuzasadnione lub nieracjonalne, powtarzające się, wtedy Dostawca uprawniony jest do:
 1. nałożenia stosownej opłaty odzwierciedlającej koszty administracyjne związane z udostępnieniem wymaganych informacji, komunikacji lub podejmowania działań,
 2. odmowy spełnienia wniosku.

W przypadku, gdy Dostawca będzie posiadać uzasadnione wątpliwości o tożsamości wnioskodawcy, może zażądać udzielenia dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości.

a) Prawo dostępu do danych osobowych

Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez Dostawcę, mają prawo do uzyskania od Dostawcy potwierdzenia, że dane osobowe, które ich dotyczą, są lub nie są przetwarzane, a jeśli są przetwarzane, to mają prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji na temat:
 1. celu przetwarzania;
 2. kategorii tych danych osobowych;
 3. odbiorcy lub kategorii odbiorcy, którym dane osobowe były lub będą udostępnione, a w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub w międzynarodowych organizacjach;
 4. planowany okres, w którym dane osobowe będą archiwizowane lub w przypadku, gdy nie można określić tego okresu, kryteria do ustalenia tego okresu;
 5. istnienia prawa żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania;
 6. prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym;
 7. wszelkich dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeśli nie zostały uzyskane od podmiotu danych;
 8. informacji o stosowanym zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, włącznie z profilowaniem określonym w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, i co najmniej w takich przypadkach przekazania wiarygodnych informacji dotyczących stosowanej procedury, jak również znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla tych osób;
 9. w przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego lub międzynarodowej organizacji, osoby te mają prawo być informowane w zakresie dotyczącym odpowiednich gwarancji wynikających z art. 46 RODO, które odnoszą się czynności przekazania.

Dostawca udostępni kopię przetwarzanych danych osobowych. Za następne kopie udostępniane na wniosek właściwej osoby Dostawca może naliczać odpowiednią opłatę określoną na podstawie ponoszonych kosztów administracyjnych. W przypadku, w którym wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej, informacje udzielane są mu w formie elektronicznej, którą stosuje się zazwyczaj, chyba że wnioskodawca zawnioskuje o inny sposób. Stosowanie prawa do uzyskania tych kopii nie może naruszać prawa i wolności innych osób.

b) Prawo do poprawienia danych

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę mają prawo do tego, aby Dostawca niezwłocznie poprawił niedokładne dane osobowe, które ich dotyczą. Uwzględniając cele przetwarzania danych, osoby te mają prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych przez udzielenie dodatkowych oświadczeń.

c) Prawo do usunięcia danych osobowych

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę mają prawo do tego, aby Dostawca niezwłocznie usunął dane osobowe, które ich dotyczą, a Dostawca ma obowiązek dane osobowe niezwłocznie usunąć, jeśli występuje przynajmniej jeden z niżej przedstawionych powodów:
 1. dane osobowe nie są już potrzebne dla celów, dla jakich zostały zgromadzone lub przetwarzane;
 2. nastąpi odwołanie zgody, na podstawie której dane były przetwarzane i nie istnieje żadna inna przyczyna prawna w celu ich przetwarzania;
 3. złożony zostanie sprzeciw przeciwko przetwarzaniu wynikający z niżej podanej lit. g) punkt (i) i nie istnieją żadne ważniejsze uprawnione powody do ich przetwarzania lub złożony zostanie sprzeciw wynikający z poniższej lit., g) punkt (ii);
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą być usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego stanowionego w prawie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego , które dotyczą Dostawcy;
 6. dane osobowe były zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

W przypadku, gdy Dostawca opublikował dane osobowe i powinien je zgodnie z poprzednim ustępem usunąć, podejmie z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów ich wykonania odpowiednie kroki, włącznie ze środkami technicznymi, aby poinformować dalszego administratora danych, który te dane osobowe przetwarza, że podmiot danych osobowych żąda, aby wykreślić wszelkie te dane osobowe i ich kopie lub replikacje.

Powyższe ustępy nie są wykonywane, jeśli przetwarzanie danych jest nadal konieczne:
 1. w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. w celu wykonania obowiązku prawnego, którego przetworzenie wymagane jest na podstawie prawa Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego, któremu podlega Dostawca lub w celu spełnienia zadania wykonywanego w interesie publicznym lub dla władzy publicznej, które zostało powierzone Dostawcy;
 3. dla celów archiwizacji w interesie publicznym, dla celów badań naukowych lub historycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeśli prawdopodobne jest to, że wykreślenie uniemożliwiłoby lub znacznie utrudniło wykonanie celu danego przetwarzania danych osobowych;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo ograniczenia przetwarzania

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę mają prawo do tego, aby Dostawca ograniczył przetwarzanie tych danych w którymkolwiek z poniższych przypadków:
 1. wymienione osoby podważają dokładność danych osobowych w czasie potrzebnym do tego, aby Dostawca mógł sprawdzić dokładność danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wymienione osoby odmawiają wykreślenia danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenie ich stosowania;
 3. Dostawca nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, ale wymienione osoby żądają ich w celu określenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. nastąpi wniesienie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z poniższą lit. g) punkt (i) w czasie, dopóki nie zostanie sprawdzone, czy uprawnione powody Dostawcy są ważniejsze od uprawnionych powodów danej osoby;

Jeśli przetwarzanie było ograniczone zgodnie z poprzednim ustępem, wtedy te dane osobowe mogą być, za wyjątkiem ich umieszczenia, przetwarzane wyłącznie za zgodą podanych osób lub z powodu przeznaczenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, z powodu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn ważnego interesu prawnego Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego. Osoba, która ograniczyła przetwarzanie danych na podstawie poprzedniego ustępu jest przez Dostawcę powiadomiona o tym, że ograniczenie przetwarzania będzie anulowane.

e) Obowiązek informacyjny Dostawcy dotyczący poprawiania, wykreślania i ograniczania przetwarzania danych

Dostawca informuje poszczególnych odbiorców, którym dane osobowe zostały udostępnione, o wszystkich poprawionych lub wykreślonych danych osobowych lub ograniczeniach w przetwarzaniu wynikających z poprzedniego artykułu 8.5 OWH za wyjątkiem przypadków, w których okaże się to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. Dostawca informuje osoby, których dotyczą dane osobowe, o tych odbiorcach, jeśli tego zażądają.

f) Prawo do przenoszenia danych

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, mają prawo do uzyskania danych osobowych, które ich dotyczą, a które udostępniły Dostawcy w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez sprzeciwu Dostawcy pod warunkiem, że przekazywane są w zakresie, w jakim przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany.

Przy realizacji swojego prawa do przeniesienia danych zgodnie z poprzednim ustępem właściwe osoby mają prawo do tego, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez Dostawcę drugiemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania.

Wykonanie prawa określonego w niniejszym artykule nie narusza prawa do wykreślenia zgodnie z wyżej wymienioną lit. c) . Prawo to nie dotyczy przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub na życzenie władz państwowych, które zostałoby powierzone Dostawcy.

Realizacja prawa wymienionego w niniejszym artykule nie może jednocześnie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

g) Prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, mają prawo do wniesienia kiedykolwiek sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które ich dotyczą:

 1. z powodów dotyczących ich konkretnej sytuacji w odniesieniu do danych określonych w art. 8.2. punkt (iii) OWH przetwarzanych dla celów badań naukowych w celu poprawienia Aplikacji i jakości Usług na podstawie uprawnionych interesów Dostawcy w poprawianiu Aplikacji (w takim przypadku Dostawca dalej nie przetwarza tych danych osobowych, dopóki nie przedstawi powodów udowadniających cel ich przetwarzania, posiadających większe znaczenie nad interesem lub prawami i wolnościami danych osób);
 2. są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, które obejmują również profilowanie, jeśli dotyczy to marketingu bezpośredniego (w takim przypadku dane osobowe nie będą już dla tych celów przetwarzane).

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Dostawcę, mają prawo, by żadna decyzja ich dotycząca nie została podjęta wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane procesy, włącznie z profilowaniem, zwłaszcza decyzja mająca skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływająca. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja ta:
 1. jest niezbędna do zawarcia lub realizacji Umowy;
 2. jest dopuszczona na mocy prawa Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego, które dotyczy Dostawcy i które stanowi również odpowiednie środki zapewniające ochronę praw i wolności oraz uprawnionych interesów danych osób; lub
 3. została podjęta za zgodą osoby, której dotyczą dane osobowe.

W przypadkach określonych pod lit. i oraz iii Dostawca podejmie odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uprawnionych interesów danych osób, co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Dostawcy, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

i) Zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych osobowych

Jeżeli jest prawdopodobne, że określony przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych spowoduje wysokie zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych, Dostawca bez zbędnej zwłoki powiadomi o takim naruszeniu osoby, których dane osobowe dotyczą i w ramach tego zawiadomienia, stosując jasne i proste środki językowe, opisze charakter naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

W zawiadomieniu Dostawca poda co najmniej następujące informacje: nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych lub innego miejsca kontaktowego, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje; opis prawdopodobnych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych; opis środków, które Dostawca podjął lub zaproponował ich podjęcie w celu rozwiązania danego naruszenia danych osobowych, włącznie z środkami podjętymi w celu ograniczenia możliwych niekorzystnych skutków.

Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli spełniony został jeden z następujących warunków:
 1. Dostawca wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
 2. Dostawca podjął działania, które zapewnią, że wysokie ryzyko dotyczące naruszenia praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą, prawdopodobnie nie wystąpi;
 3. wymagałoby to niewspółmiernie dużych wysiłków. W takim przypadku odpowiednie osoby powinny być poinformowane w podobnie skuteczny sposób za pomocą publicznego zawiadomienia lub podobnego środka.

8.6. Informacje uzupełniające

Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów określonych w art. 8.2. a) OWH jest niezbędność tych danych w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów określonych w art. 8.2. b) OWH jest zgoda osób fizycznych, których stosowne dane osobowe dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów określonych w art. 8.2. c) OWH jest uprawniony interes Dostawcy związany z rozwojem Aplikacji i poprawą Usług. Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów określonych w art. 8.2. d) OWH jest konieczność realizacji obowiązków prawnych, które dotyczą Dostawcy.

Dane osobowe Dostawca przetwarza wyłącznie w celu realizacji swoich wewnętrznych potrzeb i nie jest uprawniony bez zgody Klienta tych danych archiwizować, przesłać lub udostępnić osobom trzecim lub dysponować nimi w większym stopniu, niż jest to potrzebne dla celów dla których udostępnianie tych informacji jest wymagane przez przepisy prawa lub przez właściwe organy działające na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem określonych przypadków).

Wyjątek stanowi przekazanie danych osobowych następnym osobom wymienionym w wykazie w Aplikacji w zakładce Usługi Pomocnicze.

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków zaskarżenia każda osoba, której dane przetwarzane są przez Dostawcę, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.


9. WAŻNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ, PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Niniejsze OWH wchodzą w życie i ważne są od dnia 1.5.2018.

Stosunki prawne wynikające z Umowy podlegają czeskiemu prawodawstwu. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak konsumentów zawierających niniejszą umowę ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania, których nie można znieść postanowieniami Umowy i które miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa.